Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#182 closed defect (worksforme)

Kursuse kuupäev vaikimisi täna

Reported by: Mart Owned by: gnum
Priority: major Milestone: 5. põhjakonn
Component: Dippler Version: 0.2.0
Keywords: Cc:

Description

Kui õpetaja lisab uue kursuse, siis pakutakse selle alguse- ja lõpukuupäeva valimisel vaikimisi kuupäevaks mingit ajaloolist (1970 vms). Vaikimisi kuupäev peaks ikkagi tänane kuupäev olema.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by gnum

  • Owner changed from Pjotr to gnum
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 5 years ago by gnum

  • Resolution set to worksforme
  • Status changed from assigned to closed

Vaikimisi kuupäev ongi täna. Ei ole kindel mis tookord juhtunud on, kuid me ei suuda aidata kui kasutaja browser'is miskit kummalisel kombel katki läheb. Ei õnnestunud seda enam reprodutseerida. Tulevikus võiks proovida uuendada jQuery ja jQuery UI. Muide tundub toimivat, kui juhtb veel - siis peaks välja uurima mis seda põhjustab.

Note: See TracTickets for help on using tickets.